سازمان پزشکی قانونی

سازمان پزشکی قانونی کشورهای در حال توسعه

همایش بین المللی تازه های پزشکی قانونی

12 و 13 اسفند ماه 1397

March 3-4 2019

ایران- کیش

نشست روسای سازمان پزشکی قانونی کشورهای در حال توسعه
همایش سازمان پزشکی قانونی

دپارتمان تجهیزات ، ملزومات وابسته و فناوری های نوین ( دیمانت )

پزشکی قانونی کشورها

اعضای حقیقی سازمان

سازمان پزشکی قانونی کشورهای در حال توسعه یک سازمان بین المللی تخصصی علمی است.

هویت حقوقی آن مستقل است و قواعد و مقررات آن در تعارض با کشورهای عضو نخواهد بود.

آخرین اخبار و وقایع

همایش های سازمان پزشکی قانونی