سازمان پزشکی قانونی

سازمان پزشکی قانونی کشورهای در حال توسعه

همایش بین المللی تازه های پزشکی قانونی

12 و 13 اسفند ماه 1397

March 3-4 2019

ایران- کیش

نشست روسای سازمان پزشکی قانونی کشورهای در حال توسعه
همایش سازمان پزشکی قانونی

شناسایی پزشکی قانونی

پزشکی قانونی کشورها

اعضای حقیقی سازمان

سازمان پزشکی قانونی کشورهای در حال توسعه یک سازمان بین المللی تخصصی علمی است.

هویت حقوقی آن مستقل است و قواعد و مقررات آن در تعارض با کشورهای عضو نخواهد بود.

آخرین اخبار و وقایع

همایش های سازمان پزشکی قانونی